Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Stołówka

Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. G. PIRAMOWICZA

W KŁOMNICACH

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice oraz nauczyciele i pracownicy tych szkół.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansuje GOPS.
 3. Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu faktu w sekretariacie szkoły.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 3. Wysokość opłaty za jeden posiłek wynosi 3.20 zł dla ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 2.70 zł dla ucznia w Oddziale Przedszkolnym oraz 10.00 zł dla nauczycieli.
 4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku - koszt wsadu
  do kotła.
 5. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych
  do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania w przeliczeniu na jeden obiad.
 6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

OPŁATY

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszcza się w sekretariacie szkoły do 15-go każdego miesiąca.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-tego każdego miesiąca, uczniowie zalegający
  z opłatami otrzymują upomnienia, nieterminowość jest zgłaszana także wychowawcom klas i rodzicom.
 3. Stołówka nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
 4. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem referenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 5. Wychowawca Świetlicy organizuje wydawanie obiadu, posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy.

ZWROTY ZA OBIADY

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u kierownika świetlicy osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki wydawane są od godz. 11:00 do godz. 13:00.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez kucharki i intendenta.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.
 4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

 

 

 

ALERGENY

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE

LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

 

1. ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN- PSZENICA, ŻYTO, JĘCZMIEŃ,  OWIES, ORKISZ LUB ICH ODMIANY HYBRYDOWE, A TAKŻE PRODUKTY POCHODNE

2.  JAJA I PRODUKTY POCHODNE

3. RYBY I PRODUKTY POCHODNE

4. ORZESZKI ZIEMNE(ARACHIDOWE)I PRODUKTY POCHODNE

5. SOJA I PRODUKTY POCHODNE

6. MLEKO I PRODUKTY POCHODNE

7. ORZECHY- MIGDAŁY, LASKOWE, WŁOSKIE, NERKOWCA, BRAZYLIJSKIE, PISTACJE, MAKADAMIA I PRODUKTY POCHODNE

8. SELER I PRODUKTY POCHODNE

9. GORCZYCA I PRODUKTY POCHODNE

10. NASIONA SEZAMU I PRODUKTY

11. SKORUPIAKI I PRODUKTY POCHODNE

12. ŁUBIN I PRODUKTY POCHODNE

13. MIĘCZAKI I PRODUKTY POCHODNE