Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

42-270, Kłomnice

ul. Szkolna 1

tel. 34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

Adres

42-270, Kłomnice


ul. Szkolna 1


tel. 34 328 10 38


zs_klomnice@o2.pl


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Biblioteka

Biblioteka

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zasady ogólne

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Biblioteka udostępnia swoje zbiory , w wyznaczonych godzinach

4.Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu , czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do korzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

5. W bibliotece należy zachować ciszę.

6.Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

8.Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1.Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

2.Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.

3.Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczania jednorazowo większej ilości książek.

4.Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5.Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać wskazaną przez bibliotekarza.

6.Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

7. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje).
8. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach   dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.

9. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:

a. zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej,

11. Książki są wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji.

12. Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa w pierwszym tygodniu września. Niezwrócenie książek w tym terminie skutkuje brakiem możliwości kolejnych wypożyczeń w nowym roku szkolnym do czasu uregulowania zaległości w bibliotece.

13. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki wypożyczonej na okres wakacji obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie biblioteki.

 

Zasady korzystania z czytelni

1.Czytelnia jest miejscem cichej pracy ,samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2.Korzystajac z czytelni wpisują się do odwiedzin.

3.W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.

4.Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

5.Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

6.Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.